Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
blog-img-10

Posted by : wulan

YUK KENALI APA YANG DIMAKSUD DENGAN PUTUSAN SELA?!

Putusan sela adalah putusan yang belum menyinggung

mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan, melainkan berkaitan dengan pengajuan keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

Putusan sela berkedudukan di pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri saat seseorang masih dalam status terdakwa.

Dalam Hukum Pidana, Putusan Sela diatur dalam Pasal 156 KUHAP, bersamaan dengan eksepsi atau nota keberatan. Sedangkan dalam Hukum Perdata, Putusan Sela diatur dalam ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg, yang isinya adalah bahwa:

• Semua putusan sela diucapkan dalam sidang.
• Semua putusan sela merupakan bagian dari berita acara.
• Salinan otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat putusan sela kepada kedua pihak.

Apa aja sih jenis-jenis Putusan Sela?

• Putusan Preparatoir
• Putusan Insidentil
• Putusan Provisional

Hasil dari Putusan Sela adalah antaranya sebagai berikut:

• Jika keberatan terdakwa diterima, maka dakwaan tidak akan diperiksa lebih lanjut. Jika keberatan terdakwa ditolak, maka dakwaan akan dilanjutkan.


#QADLawOffice #wulanwindiarti #lawyerperempuan #lawyerperempuandananak #lawyerbekasi #lawyer #pengacara #advokat #konsultanhukum #lawyerkekinian #dasarhukum #hukum #hukumindonesia #asashukum #ylc #younglawyercommittee #kuhap #jenisputusansela #putusansela